22 กรกฎาคม 2020

หลักสูตรออนไลน์ “การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไ […]
11 กุมภาพันธ์ 2020

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และสายผู้สอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมก […]
17 มกราคม 2020

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือก งานจ้างเหมาจัดทำ อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเกี่ยวกับข่าวปลอม จำนวน 3 ตอน

ประกาศ โครงการ Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการคัด […]
17 มกราคม 2020

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือก งานจ้างเหมาจัดทำ เว็บไซต์ระบบ CHECK-SHARE.COM

ประกาศ โครงการ Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการคัด […]
16 มกราคม 2020

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วม โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 เรื่อง ภา […]