การให้บริการ ยืม - คืน อุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

การขอใช้ ยืม-คืน อุปกรณ์

ขั้นตอนและระเบียบการขอใช้อุปกรณ์

สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

  1. 1. นักศึกษาตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่สามารถขอใช้ได้ โดยอุปกรณ์แบ่งมองเป็นหมวดหมู่ตามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอุปกรณ์

  2. นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์ ผ่าน Microsoft form โดยกำหนดระยะเวลาขอใช้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เว้นวันหยุดราชการ และให้กำหนดระยะเวลาขอใช้อุปกรณ์ตามการใช้งานจริง แต่ไม่เกิน 5 วัน/ครั้ง (ระยะเวลาขอใช้อุปกรณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และผู้ดูแลอุปกรณ์)

  3. นักศึกษาจะต้องระบุอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา หรือที่ปรึกษาโปรเจค ที่สามารถอนุมัติรายการคำขอให้ได้ ในแบบฟอร์มคำขอใช้อุปกรณ์

  4. นักศึกษาสามารถเช็คสถานะคำขอได้ที่ลิงค์ ******* จะระบุสถานะคำขอ 4 สถานะ ได้แก่ รอนักวิชาการศึกษาตรวจสอบอุปกรณ์, รออนุมัติจากอาจารย์ผู้ควบคุม, อนุมัติ และปฏิเสธ

  5. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้นักศึกษาไปรับอุปกรณ์ ณ ห้องปฏิบัติการที่กำหนด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตามวันและเวลาที่ระบุ

  6. นักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มรับอุปกรณ์และคืนอุปกรณ์ทุกครั้ง เพื่อตรวจเช็คและบันทึกสภาพของอุปกรณ์ที่ขอใช้

  7. นักศึกษาต้องคืนอุปกรณ์ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถขอใช้อุปกรณ์ได้อีก