รายนามผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.คำรณ ย่องซื่อ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผศ.ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Prof.Dr.Mitsuo Ikeda

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

ผศ.ดร.สุรชัย ขันแก้ว

ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัย

ผศ.ยุวยง อนุมานราชธน

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ และเสียง
รศ.ดร.ณัฐวิภา สินสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสารมวลชน

ผศ.กิตติพร ชูเกียรติ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ

อ.อุกฤษ ณ สงขลา

ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร

ผศ.อรสุชา อุปกิจ

ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ์

ผศ.สุวัฒน์ พื้นผา

ผศ.ดร.วสันต์ สอนเขียว

อ.อัครเดช ทองสว่าง

อ.สุชาดา คันธารส

ผศ.วิษณุพร อรุณลักษณ์

ประธานหลักสูตร

ผศ.คำรณ ย่องซื่อ

ดร.ชาลิน นุกูล

ผศ.กมล สังข์ทอง

ผศ.ดร.วิภาวี วีระวงศ์

ผศ.พลอย ศรีสุโร

ประธานหลักสูตร

อ.ตปากร พุธเกส

อ.กนก จินดา

ผศ.วิภูษิต เพียรการค้า

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ศรชัย บุตรแก้ว

ผศ.อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ

อ.กมลทิพย์ ต่อทรัพย์สินชัย

ผศ.นัจภัค มีอุสาห์

อ.ธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์

ผศ.สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง

ผศ.วรรณชนก สุนทร

อ.ชิรพงษ์ ญานุชิตร