โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book วัดปัญญานันทาราม
09 มีนาคม 2019
MCT ร่วมเดินการกุศล ราชมงคลสัมพันธ์ครั้งที่ 19
13 มีนาคม 2019
Show all

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ วิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ วิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ   ไก่ฟ้า   คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการสอบทุกท่าน
ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา  เพื่อสนับสนุนและสร้างความเป็นมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการพิมพ์ต่อไป

Comments are closed.