ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย 2561 ครั้งที่ 1
16 มกราคม 2019
โครงการการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
18 มกราคม 2019
Show all

The 4th Asia Color Association Conference 2018

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเชีย (Asia Color Association) ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Asia Color Association Conference 2018  ภายในแนวคิดการจัดงาน Inspiration in color ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานเปิดการประชุม ภายในงานประกอบด้วย การปาถกฐาพิเศษ หัวข้อ “Color orders and orders of life” จาก Professor Tien-Rein Lee ประธานสมาคมสีสากล การบรรยายพิเศษจากนักวิจัยชั้นนำ การนำเสนอผลงานวิจัยมากกว่า 100 เรื่อง การเสวนา และนิทรรศการจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง

งานประชุมวิชาการนานาชาติ The Asia Color Association Conference (ACA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยด้านสี ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา เสมือนหนึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ และยกระดับขีดความสามารถด้านงานวิจัยของประเทศไทย งาน ACA จัดขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 2013 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Blooming Color for Life ครั้งที่ 2 ปี ค.ศ. 2014 จัดขึ้น ณ เมืองไทเป ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ภายใต้แนวคิด Urban Color for life ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ณ เมืองชางซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้แนวคิด Color Driving Power และในครั้งที่ 4 นี้จัดขึ้น ณ เมืองเชียงใหม่ อันเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านความสวยงามของธรรมชาติและการท่องเที่ยว ความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาวล้านนา ตลอดจนความพร้อมทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่มีมาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยเหตุนี้ งานประชุมดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เวทีในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ แต่ยังเป็นเวทีในการเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างนานาชาติ การแลกเปลี่ยนทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมในแต่ละประเทศระหว่างกัน

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีร่วมหารือถึงกรอบความร่วมมือกับ Professor Tien-Rein Lee อธิการบดี Huafan University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านวิจัยและวิชาการระหว่างสองประเทศ โดยครั้งต่อไปนี้จะจัดขึ้น  เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2019

  

   

Comments are closed.