โครงการ “Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake”
22 กรกฎาคม 2020
ประกาศร่างประชาวิจารณ์การจัดซื้อ “ชุดเลนส์สำหรับถ่ายทำภาพเคลื่อนไหว จำนวน ๑ ชุด”
10 สิงหาคม 2020
Show all

หลักสูตรออนไลน์ “การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมมือกันจัดทำหลักสูตร “การรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)” ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ “Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาข่าว และรู้เท่าทันข่าวปลอม โดยในหลักสูตรจะเน้นสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมสนุกที่ส่งเสริมทักษะดังกล่าวให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

 

วิทยากร

อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

อาจารย์เบญนภา พัฒนาพิภัทร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ผู้ที่สนใจสามารถอบรมออนไลน์ได้ฟรีผ่านระบบ MOOC

หลักสูตร การรู้เท่าทันข่าวปลอม Fake News

Comments are closed.