MCT จัดอบรม Streamer และจัดการแข่งขันกีฬา Esports “UNIVERSITY ESPORTS MOBILE EXPO”
23 มกราคม 2020
“ประกาศร่างประชาวิจารณ์การจัดซื้อ ชุดโคมไฟสำหรับการจัดแสงนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด”
12 กุมภาพันธ์ 2020
Show all

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และสายผู้สอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ระหว่างวันที่ 11 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

 

และขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และสายผู้สอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

 

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Comments are closed.