ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 27
23 ธันวาคม 2019
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือก งานจ้างเหมาจัดทำ เว็บไซต์ระบบ CHECK-SHARE.COM
17 มกราคม 2020
Show all

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วม

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21

เรื่อง ภาวะผู้นำสำหรับการทำงานในโลกยุคดิจิตัล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรีและยกระดับคุณภาพการศึกษา

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสภาพการณ์

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจีระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR code หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/21stNIDA2020

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

Comments are closed.