MCT ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
27 มิถุนายน 2019
กิจกรรมเปิดบ้าน MCT คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2562 (RT’62)
19 กรกฎาคม 2019
Show all

MCT Open House RT’62 MCT Showcase

งาน Open house ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปี 2562

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ได้รับรู้ข้อมูลของคณะฯ และทำกิจกรรมแสนสนุกและลุ้นของที่ระลึกร่วมกับหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ

ตั้งแต่วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562

Comments are closed.