ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย โครงการ “ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของมาคิวลาพิกเม้นท์บนจอประสาทตาและพฤติกรรมการใช้ จอแสดงผลของมนุษย์”
26 ธันวาคม 2018
วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
09 มกราคม 2019
Show all

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศรับสมัคร<<<

 

กลุ่มงาน                    บริหารทั่วไป

ตำแหน่ง                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                    เลขที่ตำแหน่ง  86

หน่วยงานที่บรรจุ         คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                จำนวน  1   อัตรา

อัตราค่าจ้าง               18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขา
 2. สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี
 3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานสหกิจศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ด้านการปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในฝ่ายวิชาการและวิจัย เช่น งานธุรการ งานจัดระบบงาน งานสหกิจศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานจัดทำค่าสอน งานบริการนักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของนักศึกษา ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์วาระการประชุมและเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานและการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาและดำเนินงานสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • พัฒนาและดำเนินงานหลักสูตร
 • ดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนงานของฝ่ายวิชาการและวิจัย
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมกำหนดแผนงานประจำปี และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์

 1. ด้านการประสานงาน

ประสานงานด้านต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการและวิจัยให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะรวมทั้งนักศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

 1. ด้านการบริการ

ให้คำแนะนำด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา บุคคล หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

 

กำหนดการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 /2562

 

ที่

กำหนดการ

วันที่ดำเนินการ

สถานที่

1

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 2 – 17 มกราคม 2562 www.mct.rmutt.ac.th

2

รับสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบคุณสมบัติ 7 – 17 มกรคม 2562 งานบุคลากร ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพร้อมวัน เวลา และสถานที่ 18 มกราคม 2562 www.mct.rmutt.ac.th

งานบุคลากร ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

4

การดำเนินการเลือกสรร

-การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน

-ประกาศผลการประเมินครั้งที่ 1

-การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์

-ประกาศผลการประเมินครั้งที่ 2

-เข้าปฏิบัติราชการ

 

 

21 มกราคม 2562

22 มกราคม 2562

28 มกราคม 2562

29 มกราคม 2562

1 กุมภาพันธ์ 2562

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

www.mct.rmutt.ac.th

Comments are closed.