คณะอาจารย์จากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ
17 กรกฎาคม 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดครุภัณฑ์ทรัพยากรสื่อสารมวลชนและสารสนเทศห้องสมุด จำนวน 1 ชุด
23 กรกฎาคม 2018
Show all

การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “Young Packaging Designer 2018”

การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “Young Packaging Designer 2018”

กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2561

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.