ประกาศ (ร่าง)ประกาศประกวดราคา และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์รายการ ” ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์ “
16 กรกฎาคม 2018
การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “Young Packaging Designer 2018”
17 กรกฎาคม 2018
Show all

คณะอาจารย์จากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

คณะอาจารย์จากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

Comments are closed.