ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
06 ธันวาคม 2017
เปิดเผยราคากลางงานวิจัย โครงการ “การออกแบบป้ายเตือนและป้ายจราจรในสภาวะแสงน้อยสำหรับผู้สูงอายุ”
18 ธันวาคม 2017
Show all

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิต

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิต

คำชี้แจง

1) แบบสอบถามนี้ สร้างขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า โดยเน้นคุณสมบัติที่ต้องการและคาดหวัง

2) ผลของการสำรวจ จะนำไปปรับปรุง หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ

3) แบบสำรวจนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นด้านการศึกษาต่อ

4) ผู้ตอบแบบสอบถามเป้าหมาย ได้แก่ ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กรอกแบบสอบถาม

Comments are closed.