ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 2
31 มกราคม 2019
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
12 กุมภาพันธ์ 2019
Show all

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในคณะขึ้น ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธี
วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
โดยรับได้เกียรติจากคุณอานนท์ณัฐ   จีนเอียด   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   และ ผศ.ดร. บุหรัน   พันธุ์สวรรค์   ประธานสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยพะเยา
พร้อมด้วย อ.เรืองศักดิ์   ภูธรรมธราช  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และคุณพนมฉัตร   คงพุ่ม   กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมกับการออกนอกระบบเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ในโอกาสนี้บุคลากรของคณะได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย และ
ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านห้วยขม จ.เชียงราย

Comments are closed.