ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 4
21 มีนาคม 2019
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
01 เมษายน 2019
Show all

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงานสหกิจต่างประเทศ ณ มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Hainan Normal University เมืองไหโขว่ มณฑลไห่หนาน
(เกาะไหหลำ) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อันเป็นโครงการความร่วมมือสหกิจศึกษาต่างประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและเครือข่ายสหกิจศึกษา
ในภูมิภาคเอเชีย ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ ส่งเสริมทักษะความเป็นนานาชาติให้แก่นักศึกษา
รวมทั้งเป็นสถานที่ในการฝึกทักษะและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

โดยในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้มีนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ณ สถานีโทรทัศน์ Haikou Teleivision (HKTV) จำนวนทั้งสิ้น 4 คน และอยู่ภายใต้การดูแลของสถานีฯ และมหาวิทยาลัยดังกล่าว

Comments are closed.