ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
01 เมษายน 2019
เทคนิคเพื่อนประเมินเพื่อน
02 เมษายน 2019
Show all

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

        คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ภายใต้ชื่อโครงการ
“Mos Olympic and Thailand Design Creator Competition 2019 (TDCC)” จัดโดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โดยในโครงการ Thailand Design Creator Competition 2019 (TDCC) มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

นายคีรีธาร ศิริเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัล Popular Vote

นายธีรภัทร์ การสมงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 5

นางสาวกัญญ์วรา โยทองยศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 7

Comments are closed.