ดาวน์โหลดเอกสาร, เกณฑ์การขอรับทุนพัฒนานักศึกษา 64 ,ใบสมัครขอรับทุนพัฒนานักศึกษา 64 และแบบฟอร์มการให้คำปรึกษา
16 กันยายน 2019
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ เกษียณเตรียมสุข ถักทอสายใย ร้อยรักจากใจ ชาว MCT
02 ตุลาคม 2019
Show all

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์และภาพยนตร์สั้น Hokkaido Information Technology และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

            ด้วยวิสัยทัศน์ก้าวสู่สากล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มุ่งสร้างเสริมประสบการณ์ต่างประเทศให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์และภาพยนตร์สั้น ร่วมกับ Hokkaido Information Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2562 ณ ประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะการสร้างสรรค์ทางความคิด การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และการฝึกทักษะด้านการสื่อสารและนำเสนอ ผ่านกระบวนการ Design Thinking และการทำงานเป็นทีม

 • ทั้งนี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคว้ารางวัลการแข่งขันมาได้ 5 รางวัล ได้แก่
 • รางวัลชนะเลิศการออกแบบเว็บไซต์
 •                 นายคีรีธาร ศิริเวช นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การออกแบบเว็บไซต์
 •                 นายเกียรติศักดิ์ คงรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 • รางวัลชมเชย การออกแบบเว็บไซต์
 •                 นายอัครวินท์ ศรีสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 • รางวัลชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น
 •                  นายธนกฤต ธำรงรัตน์ และนายณัฐพัตร์ มุขพรหม     นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้น
 •                 นายยุทธนา แจ้งสว่าง และนายเสรี โพธิ์ศรี       นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Comments are closed.