MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
07 มีนาคม 2019
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ วิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
10 มีนาคม 2019
Show all

โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book วัดปัญญานันทาราม

งานบริการวิชาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book  เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเผยแผ่พระศาสนา การศึกษาและอบรมปฏิบัติธรรมของวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1203-1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะความรู้ด้าน
การออกแบบและการใช้โปรแกรมเพื่อจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้มีทักษะความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ภายในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments are closed.