แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559
11 สิงหาคม 2017
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
21 สิงหาคม 2017
Show all

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2560

          เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษา เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ด้านการเรียนการสอน คุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริม PDCA ให้กับนักศึกษาประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีต่อส่วนรวม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา [PDF]

Comments are closed.