กิจกรรม HER OF HEART พี่วิ่งให้ เติมใจน้อง
14 มีนาคม 2019
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 4
21 มีนาคม 2019
Show all

MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการ “MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาพปริศนาธรรมแห่งพุทธเจดีย์)” เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ตัวแทนนักศึกษาทั้ง 6 หลักสูตร ได้ร่วมกันจัดทำสื่อโดยการนำเอาองค์ความรู้และทักษะจากการผลิตสื่อในชั้นเรียนมาบูรณาการ่วมกับความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรในท้องถิ่น นำมาผลิตและถ่ายทอดในรูปแบบของหนังสั้น เพื่อให้คนในท้องถิ่นและคนทั่วไปที่สนใจเกิดความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

Comments are closed.