ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์: 025-494-538
อีเมล์ : uravis_t@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการพิมพ์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาโท : Information Science and Systems Engineering from Ritsumeikan University

ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Ph.D.)Integrated Science and Engineering from Ritsumeikan University

 

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): color psychology, color preference, color emotion, printing technology,human vision

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :
color psychology, macular pigment, color application

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) :

 

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
วิทยาศาสตร์สี ปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สี แสงและสีเพื่อการบันทึกภาพ ปฎิบัติืการแสงและสีเพื่อการบันทึกภาพ การคิดเชิงออกแบบ การวัดแสงและสี ระเบียบวิธีวิจัย
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) :