อาจารย์อุกฤษ ณ สงขลา

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
เบอร์โทรศัพท์: 089-744-8372
อีเมล์ : ns.ukrit@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพนตร์

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) : Certificate III Printing and Graphic Arts

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
ปฏิบัติการถ่ายภาพสร้างสรรค์
การถ่ายภาพเพื่องานพาณิชย์
การผลิตสื่อเสียงเพื่อการสื่อสาร
การผลิตเสียงสำหรับภาพยนตร์
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) : –