ผศ.ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์: 025-494-505
อีเมล์ : anan_t@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการพิมพ์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาโท : M.Sc. (Digital Colour Imaging) from London College of Communacation

ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Ph.D.) Design from Brunel University

 

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): 3D Printing, Printed electronics, Packaging Printing

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินราคาสิ่งพิมพ์และคำนวณต้นทุนการผลิตงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) : อบรม Offset operating

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การบริหารธุรกิจทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) :
Tanwilaisiri, A., & Kajondecha, P. (2020). Three-dimensional Printing of Supercapacitors based on Different Electrodes. Journal of Imaging Science and Technology, 64(5), 50401-1.

อนันต์ ตันวิไลศิริ. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบธุรกิจการพิมพ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. โรงพิมพ์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2562
อนันต์ ตันวิไลศิริ. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนงานการผลักดันโรงพิมพ์ตำรวจสู่การเป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของรัฐที่ให้บริการงานพิมพ์ทั่วไปและงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง. โรงพิมพ์ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2563