ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ขันแก้ว

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์: 025-494-521
อีเมล์ : surachai@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษดีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): 
เทคโนโลยีหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ตัวชี้วัด หมึกพิมพ์กันการปลอมแปลง หมึกพิมพ์ฐานสีย้อมธรรมชาติ
Printing Ink Technology, Indicator Ink, Security Printing Ink, Natural Dye-based Ink

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) :
Newton Ph.D. Programme in the UK: Ph.D. Student Research Fellowship (Visiting Researcher) at the at the School of Chemistry and Chemical Engineering, Queen’s University Belfast, Belfast (QUB), Northern Ireland, UK

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) :
วิชาหมึกและกระดาษ วิชาวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิชาการเปลี่ยนรูปวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) :

สุรชัย ขันแก้ว* และ อารีรัตน์ โพธิรัตนแสงชัย. (2564). หมึกพิมพ์ปลอดปลอมฐานสารยึดเซลลูโลสที่ตรวจสอบได้ด้วยแสงยูวีเอ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 31(3). หน้า 539-549.

สุรชัย ขันแก้ว*, ดลพร ไกรตรวจพล, อาภาศิริ เหงาโจ๊ก. (2562). การพัฒนาฉลากฐานสีย้อมอะลิซารินเรดและความเป็นไปได้ในการใช้งานด้านการบรรจุแบบอัจฉรียะ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 7(2), หน้า 15-23.

Panuwat Suppakul*, Thitiporn Thanathammathon, Ornsiri Samerasut, Surachai Khankaew. (2016). Shelf life extension of “fios de ovos”, an intermediate-moisture egg-based dessert. by active and modified atmosphere packaging. Food Control, (70), pp 58-63.