กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561 
01 สิงหาคม 2019
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
05 สิงหาคม 2019
Show all

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพ ทางการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

นำโดย
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
รศ.วาริศา พลายบัว จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.มาลี จตุรัส จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการและเลขานุการ
และได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณ

 

 

Comments are closed.