ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนเบื้องต้น ปีการศึกษา 2562
17 มิถุนายน 2019
โอกาสดีมาถึงแล้ว…สำหรับน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 และ อาชีวศึกษา ไม่เกิน ปวช.3 มาส่งผลงานการออกแบบ
20 มิถุนายน 2019
Show all

นักศึกษา MCT ฝึกสหกิจศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกสหกิจเพื่อเสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวนทั้งสิ้น 7 คน โดยเป็นการฝึกภายในห้องปฏิบัติการของทางมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ดังนี้

Chiba University ได้แก่ นางสาวปิยมน   เงินสวัสดิ์, นางสาวสุพัตรา   จินพล   และนางสาววิภาดา   ภูมิลา

Mejo University, Faculty of Engineering ได้แก่ นางสาวกัญชพร   จันทร์เขียว และนางสาวกนกวรรณ   สมดัง

Osaka University, Faculty of Engineering และ Faculty of Human life science ได้แก่  นายศรัณย์   จันทรา    และ นายพันธกานต์    สุคนที

การฝึกสหกิจในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนสหกิจศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะทางภาษา ทักษะทางสังคม ความรับผิดชอบ และสร้างโอกาสในการทำงานในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาในการฝึกทั้งสิ้น 90 วัน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 12 กันยายน 2562

Comments are closed.