ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รุ่นปีการศึกษา 2558
18 กรกฎาคม 2017
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559
11 สิงหาคม 2017
Show all

รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณภาพตามอัตลักษณ์

          จำแนกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตาม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต [PDF]

Comments are closed.