กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
10 พฤศจิกายน 2017
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
06 ธันวาคม 2017
Show all

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้ารับการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้ารับการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

          เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๑๑๙๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรได้รับการสรรหา กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา กรอบแนวคิดในการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดังเอกสารแนบดังต่อไปนี้

 

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน [PDF]

เอกสารแนบท้านประกาศ กรอบแนวคิด การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน [PDF]

เอกสารแนบท้ายประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน [PDF]

เอกสารแนบท้ายประกาศ แบบใบสมัครได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน [PDF]

Comments are closed.