ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16 ธันวาคม 2016
MCT Radio – Demo 2
01 มกราคม 2017
Show all

รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน JASSO ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

mctlogo

รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน JASSO
ณ Chiba University 
ประเทศญี่ปุ่น

โครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น (Agreement for student exchange program between Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand and Chiba University, Japan) ผู้ผ่านการคัดเลือก มีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรม ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น เป็นจำนวนเงิน รายละ 20,000 บาท และได้รับทุนค่าใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่นจาก JASSO เป็นจำนวนเงิน รายละ 80,000 เยน (JPY)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.25
  3. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

กำหนดการรับสมัคร

          ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 (เวลา 12.00 น.)

หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัคร
  2. เรียงความเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 500 คำ
  3. สำเนาใบแจ้งผลการเรียน
  4. รูปถ่าย หน้าตรง ใส่ชุดนักศึกษา ไม่สวมหมวก ขนาด H40xW30mm, 300dpi
  5. สำเนาบัตรนักศึกษา
  6. 6. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี)

 **ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ได้ที่ ศูนย์วิจัยสี ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสื่อมวลชน หรือ Scan เป็นJPEG data ส่งมายังอีเมล์ ktawonpan@gmail.com

ดาวโหลดใบสมัครApplication Form  ดาวโหลดเรียงความEssay

Comments are closed.