ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ
10 มิถุนายน 2021
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
16 มิถุนายน 2021
Show all

รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 12 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนพัฒนา รอบที่ 12 #รอบสุดท้ายของปีการศึกษา2563
ให้ดำเนินการส่งเอกสารผ่าน E-mail : tanaporn_po@rmutt.ac.th
#จัดเรียงเอกสารตามระเบียบและหลักเกณฑ์การขอรับทุนและเรียบเรียงเอกสารให้อยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมด
หากส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีการเรียกสัมภาษณ์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่แก้ว โทรศัพท์ 064-083-9455

Comments are closed.