ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกาล เจนจัด

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 025-494-521
อีเมล์ : rattikan_j@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยพาพัพ

ปริญญาโท : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศ.ม.) นิเทศศาสตรพัฒนาการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารชุมชน การสื่อสารสุขภาพ

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) :

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
การวิเคราะห์ผู้บริโภค
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
การวางแผนสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
การสื่อสารตราสินค้า
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) : –

รัตติกาล เจนจัด อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรมและอภินันท์ ธรรมเสนา.(2562).กระบวนการพัฒนานักสื่อสาร งานวิจัยท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่งานวิจัย. วารสารศาสตร์ ฉบับ “ข้ามพื้นที่…ข้ามวัฒนธรรม…และข้ามอื่นๆ อีกมากมาย” ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2562.

รัตติกาล เจนจัด ณัฐวิภา สินสุวรรณและตปากร พุธเกส. (2561). กระบวนการสร้างนักประชาสัมพันธ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม.วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 51 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561.