ระบบขอใช้ห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนและระเบียบการขอใช้งานห้องปฏิบัติการ

สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

  1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการที่สามารถขอใช้งานได้
  2. นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ ผ่าน Microsoft form โดยกำหนดระยะเวลาขอใช้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เว้นวันหยุดราชการ และให้กำหนดระยะเวลาขอใช้ตามการใช้งานจริง โดยอยู่ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.30 น. กรณีต้องการขอใช้งานนอกเวลาราชการ ให้ปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมก่อนกรอกแบบฟอร์ม (ระยะเวลาขอใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับห้องปฏิบัติการและผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ)
  3. นักศึกษาจะต้องระบุอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา หรือที่ปรึกษาโปรเจค ที่สามารถอนุมัติรายการคำขอให้ได้ ในแบบฟอร์มคำขอใช้อุปกรณ์
  4. นักศึกษาสามารถเช็คสถานะคำขอได้ที่ลิงค์: https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mct_ar_rmutt_ac_th/ET9kC4k7RzBMgRLxXj2av8UBmFgyQQfnox142orOPz9POg?e=FSnOZ7 
    จะระบุสถานะคำขอ 4 สถานะ ได้แก่ รอนักวิชาการศึกษาตรวจสอบห้องปฏิบัติการ, รออนุมัติจากอาจารย์ผู้ควบคุม, อนุมัติ และปฏิเสธ
  5. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้นักศึกษามาตามวันและเวลาที่กำหนด ณ ห้องนักวิชาการศึกษา ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดห้องปฏิบัติการ (ควรมาก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที)
  6. นักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนเข้าห้องปฏิบัติการและหลังออกจากห้องปฏิบัติการทุกครั้ง เพื่อตรวจเช็คและบันทึกสภาพของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ
  7. นักศึกษาต้องคืนอุปกรณ์ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถขอใช้อุปกรณ์ได้อีก

แบบฟอร์มขอใช้ระบบ : https://forms.office.com/r/c1Y7gExdF3

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

รายชื่อห้องปฏิบัติการและผู้ดูแล

ห้องปฏิบัติการนักวิชาการดูแลห้องปฏิบัติการ
โรงถ่ายภาพยนตร์ 1-2 (Studio1-2)นายเกียรติวัฒน์  ไหลนำเจริญ
ห้องฉาก (Scene room)
ห้องแต่งตัวหญิง/ชาย (Female/Male costume)
โรงภาพยนตร์นายปองภพ  โรจนโพธิ์

สตูดิโอภาพนิ่ง  1115/1 , 1115/2, 1115/3 , 1115/4

และ สตูดิโอภาพนิ่ง  1214

ห้องบันทึกเสียง (1215)นายวรท  ภู่นพคุณดี
ห้องออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง (1316/1) (อยู่ในช่วงปรับปรุง)
ห้องฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง (1316/2) (อยู่ในช่วงปรับปรุง)
ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียงระบบ 7.1 [Studio Mixer 7.1(1314)]

ห้องฝึกปฏิบัติควบคุมการออกอากาศทางโทรทัศน์

(Master Control Room/MCR)

นายนพสิทธิ์  แสงสง่า
ห้องปฏิบัติการบันทึกเทปโทรทัศน์ (1313)
ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio4)
ห้อง Color Grading (1211)นางสาวกรกช  ใจศักดิ์
ห้องตัดต่อภาพและเสียง (1212/1213)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1201/1, 1201/4, 1203/1, 1203/2, 1203/3 และ 1218)นายภูวนาท  พัฒนาพิภัทร
ห้องปฏิบัติการจับภาพเคลื่อนไหว [Motion Capture (Studio3)]
ห้องปฏิบัติการสต็อปโมชั่น (Stop Motion)

ห้องปฏิบัติการระบบประมวลผลภาพเคลื่อนไหว

[Render Farm (1201/2)]