ภาวะการมีงานทำของบัญฑิตและความพึงพอใจ ของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559
07 พฤศจิกายน 2017
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
10 พฤศจิกายน 2017
Show all

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

รวมกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง

พระราชบัญญัติ <<Download>>

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง <<Download>>

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

 

กฎกระทรวง <<Download>>

กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

 

หมายเหตุ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ เมนู  ดาวน์โหลด > สำหรับบุคลากร > ฝ่ายบริหารและวางแผน > งานพัสดุ

Comments are closed.