ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนชนก มานะกุล

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
เบอร์โทรศัพท์: 089-780-1989
อีเมล์ : e21ptc@yahoo.com
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : อักษรศาสตรบัณฑิต (อบ.) ภาษาไทย จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศ.ม.) การสื่อสารมวลชน จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
การแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองและร้อยแก้ว

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) : การดูงานสถานีโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น
การอบรมระยะสั้นที่ DONG AH INSTITUTE OF MEDIA AND ARTS สาธารณรัฐเกาหลี
การร่วมการแสดงละครเวทีนานาชาติที่เนปาลและอินเดีย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สถานีวิทยุกองทัพบก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
การเป็นวิทยากรอบรมวิทยุชุมชนที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
วิชาภาษาเพื่อการสื่อสารทางภาพและเสียง
วิชาทฤษฎีการเขียนและวิเคราะห์บทวิทยุและโทรทัศน์
วิชาปฏิบัติการเขียนและวิเคราะห์บทวิทยุและโทรทัศน์
วิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) : –