การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย 2562 (งบลงทุน) กำหนดส่ง 4 ส.ค. 60
07 กรกฎาคม 2017
รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
11 สิงหาคม 2017
Show all

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รุ่นปีการศึกษา 2558

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รุ่นปีการศึกษา 2558

     บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนรุ่นปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 434 คน และกรอกแบบสอบถามทางเว็บไซต์ จำนวน 418 คน คิดเป็นร้อยละ 96.31  มีงานทำ จำนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 65.55 ยังไม่ทำงาน จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95 กำลังศึกษาต่อ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.43ทำงานและศึกษาต่อ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.15 อยู่ระว่างเกณฑ์ทหาร จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 อยู่ระหว่างอุปสมบท จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.72

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสถานภาพของบัณฑิต หลังจากสำเร็จการศึกษา การเข้าสู่ตลาดแรงงาน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของบัณฑิต อันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สถานศึกษาและบัณฑิตผู้ให้ข้อมูล และสำคัญที่สุดคือสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป รวมทั้งเป็นข้อมูลจัดบริการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่าอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต [docx]

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต [PDF]

Comments are closed.