การประกวดการนำเสนอผลงาน ในหัวข้อ “อะไรก็ได้ สไตล์เขาช่อง”
25 ตุลาคม 2017
รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
07 พฤศจิกายน 2017
Show all

ภาวะการมีงานทำของบัญฑิตและความพึงพอใจ ของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559

ภาวะการมีงานทำของบัญฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
ขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา2559 ทุกท่าน
กรอกข้อมูลรายละเอียดภาวะการมีงานทำ

 

กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

Comments are closed.