ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณินี บุญเลิศ

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 085-090-5995
อีเมล์ : paninee_b@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) วารสารสนเทศ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : Master of Public Policy and Management (MPPM) Communicating Policy from University of Southern California

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): Media Policy

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) : Broadcasting policy, Media systems, Public service broadcasting

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) :

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
วิชาผลิตภาพยนตร์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
วิชาการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) : –