คณะนายทหารเรือ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
15 ธันวาคม 2016
รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน JASSO ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
16 ธันวาคม 2016
Show all

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 – บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ลำดับที่ 1 นางสาวธนาพร พจน์กิ่ง
สำรองลำดับที่ 1 นางสาวปทุมพร พรมหอม

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการที่งานบุคลากรห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. หากผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกลำดับถัดไปมารายงานตัวต่อไป
ทั้งนี้ โดยบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ สำรองในลำดับที่ 1 ให้ใช้ได้ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกสำหรับตำแหน่งเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้หรือผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้คัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

pdf-flat

Comments are closed.