คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
FACULTY OF MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY

โทรศัพท์ :02 549 4507,02 549 4520

โทรสาร : 02 549 4500

WebSite :http://www.mct.rmutt.ac.th

สาขาที่เปิด ดังนี้

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

 

สาขาวิชาคุณวุฒิที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

-เทคโนโลยีสีและการออกแบบ
(แบบ ก.2)

แบบลงเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต

112,000 บาท
 

1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและการออกแบบ

2. ผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและการออกแบบจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตโดยเลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาและเป็นไปตามความเห็นของคณกรรมการบริหารหลักสูตร

3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือคณะอนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 
-เทคโนโลยีสีและการออกแบบ
(แบบ 2.1)
แบบลงเรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์
228,000 บาท
 

1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและการออกแบบ

2. ผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและการออกแบบจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตโดยเลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชา และเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือคณะอนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 
-เทคโนโลยีสีและการออกแบบ
(แบบ 2.2)
แบบลงเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาบัณฑิต
304,000 บาท
 

1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยมด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและการออกแบบ

2. ผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยมในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและการออกแบบ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต โดยเลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาและเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  1. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะอนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 
รายละเอียดการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์