ประกาศแจ้งสำหรับนักศึกษาใหม่ 2564 ให้ทำการ login ในระบบ Activity Transcript
30 มิถุนายน 2021
รับสมัครจิตอาสา
01 กรกฎาคม 2021
Show all

ประชาสัมพันธ์ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

ประชาสัมพันธ์ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 1 หมดเขตลงทะเบียนส่งเอกสาร ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ผู้ที่ต้องดำเนินการยื่นขอผ่อนผัน คือ
1.นักศึกษาชาย ที่เกิดปี พ.ศ.2544 และไม่เป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
2. นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ. 2539 – 2543 ที่ยังไม่เคยยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กับมหาวิทยาลัย ฯ เลย
ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
1.เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบ (เอกสารเตรียมอย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาชื่อตัว-ชื่อสกุลให้ครบ) รายละเอียดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ
2. ลงทะเบียนผ่านระบบ www.sdmilitary.rmutt.ac.th พร้อมปริ้นบัตรคิว จำนวน 1 ฉบับ
3. จัดส่งเอกสารทั้งหมด ตามข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 ส่งมาตามที่อยู่
ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (งานทหาร)
***สำหรับนักศึกษาชายคนใดยังไม่ได้เข้าไปดำเนินการอัพเดตข้อมูลในระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯให้รีบดำเนินการเข้าไปอัพเดตข้อมูลนะคะ

 

Comments are closed.