ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการยื่นกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ.
16 เมษายน 2021
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID – 19
24 เมษายน 2021
Show all

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ที่ยังเก็บชั่วโมงจิตอาสาไม่ครบ 18 ชั่วโมง

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
ที่ยังเก็บชั่วโมงจิตอาสาไม่ครบ 18 ชั่วโมง สามารเก็บสะสมกล่องนม UHT ขวดน้ำ (ที่ดื่มและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว) หรืออัดคลิปวิดีโอการปลูกผักอยู่บ้าน ส่งมายังกองพัฒนานักศึกษา

Comments are closed.