ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2564
06 กันยายน 2021
เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเทคโนโลยีการตรวจจับความเคลื่อนไหวของดวงตาเพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
07 กันยายน 2021
Show all

ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)

แจ้งประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)
**สำหรับนักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.2544 และไม่เป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารผ่านระบบลงทะเบียนจองคิวและยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานมายังมหาวิทยาลัยฯ ขอให้ดำเนินการดังนี้
1.ลงทะเบียนจองคิวผ่านทาง www.sdmilitary.rmutt.ac.th
2.จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ให้เรียบร้อยและรับรองลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับ
3.จัดส่งเอกสารหลักฐานมายังฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในประกาศ
***ทั้งนี้ระบบลงทะเบียนเปิดให้จองคิวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564***

Comments are closed.