ประกาศเปิดเผยราคากลาง “ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จำนวน 1 ระบบ
22 พฤษภาคม 2018
ประกาศเปิดเผยราคากลาง “ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า” จำนวน 1 ชุด
28 พฤษภาคม 2018
Show all

ประกาศ (ร่าง)ประกาศประกวดราคา และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์รายการ “ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จำนวน 1 ระบบ

Floor 1

Floor 2

Floor 3

Floor 4

Floor PT 1

Floor PT 2

Floor PT 3

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (22-05-61) วงเงินงบประมาณ 650,000.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารแนบ มี 3 ไฟล์ ได้แก่ 1.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และแปลนอาคาร จำนวน 7 ไฟล์ 2. ร่างประกาศประกวดราคา 3. ร่างเอกสารประกวดราคา)

Comments are closed.