ประกาศเปิดเผยราคากลาง “ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์”
16 กรกฎาคม 2018
คณะอาจารย์จากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ
17 กรกฎาคม 2018
Show all

ประกาศ (ร่าง)ประกาศประกวดราคา และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์รายการ ” ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์ “

ประกาศ (ร่าง)ประกาศประกวดราคา และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์รายการ ” ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์ ” จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 922,500.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ มี 3 ไฟล์ ได้แก่
1) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
2) ร่างประกาศประกวดราคา
3) ร่างเอกสารประกวดราคา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Comments are closed.