ประกาศเปิดเผยราคากลาง “ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า” จำนวน 1 ชุด
28 พฤษภาคม 2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จำนวน 1 ระบบ
28 พฤษภาคม 2018
Show all

ประกาศ (ร่าง)ประกาศประกวดราคา และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์รายการ ” ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า ” จำนวน 1 ชุด

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วงเงินงบประมาณ 690,000.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารแนบ มี 3 ไฟล์ ได้แก่ 1.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2. ร่างประกาศประกวดราคา 3. ร่างเอกสารประกวดราคา)

Comments are closed.