ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563
21 เมษายน 2020
นักศึกษาที่ประสงค์แจ้งสำเร็จการศึกษา 3/2562
23 เมษายน 2020
Show all

ประกาศ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

ประกาศคณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง การรับสมัคร และ การเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เพื่อให้ได้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่สารมวลชน ที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาศัยอำนาจตามข้อที่ 7 และข้อที่ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 จึงกำหนดคุณสมบัติ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไปสู่การบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดังแนบท้ายประกาศนี้

Comments are closed.