Asia Student Workshop 2022 (ASW 2022)
18 มีนาคม 2022
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวราตรี สุขประเสริฐ นายพีรวิชญ์ ยงสม และ นายธนากร ขันแข็ง นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 3
30 มีนาคม 2022
Show all

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)ประกาศเผยแพร่แผน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

Comments are closed.