ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดครุภัณฑ์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด” จำนวน 1 ชุด
14 มิถุนายน 2018
ประกาศเปิดเผยราคากลาง “ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์”
16 กรกฎาคม 2018
Show all

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการ “ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์”

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียระบบปฏิสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 922,500.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Comments are closed.