ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดครุภัณฑ์ทรัพยากรสื่อสารมวลชนและสารสนเทศห้องสมุด จำนวน 1 ชุด
23 กรกฎาคม 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ เครื่องสแกนใบหน้าระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด
23 กรกฎาคม 2018
Show all

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานผลิตสื่อสารสนเทศ จำนวน 8 เครื่อง

2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2) วงเงินงบประมาณ 929,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

Comments are closed.