การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “Young Packaging Designer 2018”
17 กรกฎาคม 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานผลิตสื่อสารสนเทศ จำนวน 8 เครื่อง
23 กรกฎาคม 2018
Show all

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดครุภัณฑ์ทรัพยากรสื่อสารมวลชนและสารสนเทศห้องสมุด จำนวน 1 ชุด

2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 296,400 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน

Comments are closed.